Pravidla a soutěžní podmínky

s

Pravidla závodu a soutěžní podmínky

Pravidla závodu

HOTROCK VIA FERRATA CHALLENGE je extrémní, vytrvalostní závod, který trvá 24 hodin a je určen pro širokou sportovní veřejnost.

Přesné trasy a jejich bodové hodnocení obtížnosti, v rámci pořádání závodu, budou určeny dva dny před závodem!

 

Kategorie:
1) Jednotlivci: Muž, Žena,
2) Štafeta dvojice: Muži, Ženy, Mix,
3) Štafeta tým: 4 osoby, kdy v týmu musí být min. 1 žena

Všechny osoby musí být starší 18 let.

 

Povinná výbava:
kompletní via ferratový set (sedák, prsák, tlumič pádu, smyčka), přilba, rukavice, čelovka a náhradní baterie.

 

Pravidla závodu:
1) Kategorie závodníků (viz výše) budou závodit po dobu 24 hodin ve stanoveném termínu 4. – 5. 10. 2019 od 19:00 (původní termín 27. – 28. 9. se z důvodu deště přesunul).
2) Prezentace závodníků v den závodu: od 17:00 hod do 18:30 hod. Zde budou všichni účastníci závodu označeni jako závodníci, toto označení budou mít po celou dobu závodu vždy u sebe, pokud toto nebude dodrženo nebude závodník vpuštěn na start a umožněn mu nástup na ferratu.
Toto označení musí mít závodníci vždy viditelně na sobě.
3) Start: v 19:00 hod – typ startu (hromadný, intervalový) bude upřesněn, dva dny před závodem.
4) Cíl: v 19:00.
5) Seznámení se s tratí, pravidly lezení a bezpečností na trati: od 18:30 hod do 18:45 hod.
6) Vyhlášení závodu: hodinu po skončení závodu, místo bude upřesněno v den závodu při registraci závodníka.
7) Ceny: věcné ceny pro první 3 v každé kategorii ( jednotlivci – muž, žena, štafeta – muž & muž, žena & žena, muž & žena, štafeta – 4 členný tým)
Je povinností umístěných týmů se zúčastnit slavnostního vyhlašování a ceny je nutno si převzít osobně! Na ceny nevyzvednuté při slavnostním ceremoniálu nemají závodníci nárok.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu počtu vyhlašovaných míst v každé kategorii v případě nízké účasti (méně jak 5 závodníků, týmů v kategorii).
8) Každý závodník, dvojice nebo tým při registraci v den závodu obdrží závodní karty a bude seznámen/a s vymezenými závodními ferratami. Dále osobně podepíše toto “Seznámení s pravidly závodu” a “Soutěžní podmínky sportovní akce HOTROCK VIA FERRATA CHALLENGE”.
9) Hodnotí se nejvíce vylezených ferratových cest na Pastýřské stěně v Děčíně v kombinaci s jejich obtížností za 24 hodin (od pátku 19:00 hod do soboty 19:00 hod).
10) Body za zdolané ferraty budou udělovány podle tohoto klíče: bude určen dva dny před závodem!!!!!
11) Při registraci bude každému závodníkovi zkontrolována povinná výbava, v prostoru startu, kde se bude nastupovat na závodní ferratové trasy, bude průběžně tato povinná výbava kontrolována, zda stále odpovídá normám CE EN a je plně funkční, v případě porušení bude závodník či tým diskvalifikován.
12) Závodníci se celou dobu řídí dle pravidel lezení na via ferratách viz “Soutěžní podmínky sportovní akce HOTROCK VIA FERRATA CHALLENGE”.
13) Strategii jídla, odpočinku a spánku si volí jednotlivci, dvojice a týmy podle aktuální situace a svého uvážení.
14) Pořadatel si však vyhrazuje právo nařídit závodníkovi povinný odpočinek, pokud bude vykazovat zjevné stavy extrémního vyčerpání.
15) Závodníci ve dvojici nebo v týmu se vždy pravidelně střídají, na startu si určí pořadí a to budou dodržovat po dobu celého trvání závodu. Vždy při předání štafety si předají závodní kartu.
16) Závodní karta – zde si každý závodník, dvojice nebo tým bude/budou zaznamenávat své zdolané ferratové cesty/trasy/kola. Značení každé cesty bude určeno pořadatelem dva dny před závodem. Vždy po zdolání každé ferratové trasy/cesty/závodního kola a návratu do místa startu/cíle tuto kartu předloží určenému pořadateli a nechá si započítat tuto cestu do svého hodnocení. Pokud tak závodník neučiní nebude mu toto kolo/trasa/cesta započteno/a do celkového hodnocení.
17) Kartu závodníka, dvojice a týmu je po skončení závodu nutné odevzdat pořadateli nejpozději do 30 minut od ukončení závodu.
18) Každý závodník, dvojice nebo tým si zodpovídá za svoji závodní kartu, doplní do ní své jméno (název dvojice, týmu) a další identifikační body, které jsou stanoveny. V případě ztráty může být vystavena nová závodní karta, ale budou započítány jen zdolané/absolvované trasy/ferraty, které bude mít ve svých výsledcích pořadatel.
19) Protesty:
a) Protest lze oficiálně podat kdykoliv v průběhu závodu, nejpozději pak do 30 minut po skončení závodu.
b) Protesty se podávají za poplatek 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu. Poplatek je při uznání protestu vrácen.
c) V případě zamítnutí protestu (neoprávněný protest) se poplatek 200,- Kč nevrací.
d) Lhůta pro vyjádření k protestu je 30 minut od podání.
20) Zrušení závodu:
a) Ze strany závodníka – Zaplacené startovné nelze vrátit! Zaplacené startovné lze pouze převést na jinou osobu, dvojici nebo tým a to kdykoliv do 24 hodin před startem závodu, je třeba nám napsat informaci o změně na email: info@hotrock.cz. V případě změny a přepisu startovného závodníka nelze měnit velikost trička.
b) Ze strany pořadatele – V případě, že nám počasí nedovolí závod uskutečnit ani v jednom z uvedených termínů, bude startovné vráceno ve výši 100 % z celkové částky.

 

Plán via ferrat Pastýřská stěna – Děčín: viz www.ferrata-decin.cz

 

S pravidly jsem se seznámil a budu se jimi řídit:

Jméno: ………………………..  Příjmení: ………………………..

V ………………………..  Dne ………………………..  Podpis: ………………………..

(vlastnoruční podpis závodníka)

Soutěžní podmínky

Soutěžní podmínky sportovní akce – v případě nedoložení tohoto dokladu bere závodník na vědomí, že nebude pořadatelem připuštěn k závodu.

 

HOTROCK VIA FERRATA CHALLENGE

 

Soutěžní podmínky upravují právní vztah uzavřený mezi účastníkem akce – závodníkem “HOTROCK VIA FERRATA CHALLENGE” (dále jen závod/akce) a pořadatelem této akce, jakož i další podmínky účasti závodníka.

 

Pořadatel: HOTROCK s.r.o.
adresa: Šípková 278/4, 400 11 Ústí nad Labem
IČ: 28721187 DIČ: CZ28721187
dále jen “pořadatel

Účastník akce:
Jméno: …………………………

Příjmení: …………………………

Adresa trvalého bydliště: …………………………

Datum narození: …………………………

dále jen “závodník”.

 

Svým vlastnoručním podpisem na konci tohoto textu bere závodník zcela a jednoznačně na vědomí, že jeho účast na výše uvedené akci je zcela dobrovolná a tohoto závodu se účastní pod předchozím uvážení na vlastní odpovědnost a nebezpečí.

 

 1. Závodník je tímto plně seznámen se skutečností, že pořadatel akce v daném případě vystupuje pouze jako organizátor, kdy z jeho strany se jedná pouze o organizační uspořádání závadu v tom smyslu, že veškerá účast závodníka je dobrovolná, iniciovaná na vlastní riziko a nebezpečí, tak jako by se závodník, veškerých úkonů a celkového charakteru závodu účastnil sám bez jakékoliv byť i jen částečné účasti či nápomoci pořadatele dané akce.
 2. Závodník bere plně na vědomí, že “HOTROCK VIA FERRATA CHALLENGE” je extrémní sportovní akce, která vyžaduje plnou fyzickou a psychickou výdrž závodníka. Jedná o vytrvalostní závod trvající 24 hodin, kdy je třeba překonávat pořadatelem určené via ferraty v určeném čase.
 3. Akce se může zúčastnit jen osoba starší 18 let.
 4. Závodník v rámci těchto soutěžních podmínek prohlašuje, že netrpí žádnou závažnou nemocí, že neutrpěl žádný zdravotní úraz, který by bránil účasti na závodu a ani není postižen žádnou duševní nebo jinou poruchou, která by mohla nějakým způsobem omezit jeho účast na této akci. Svým podpisem tak závodník potvrzuje, že je fyzicky a psychicky zcela zdatný zdolat celkový závod.
 5. Závodník svým podpisem stvrzuje, že na „Via Ferrata Pastýřská stěna“ (dále jen ferrata/ferraty) bude vždy vstupovat s kvalitním, plně funkčním a certifikovaným ferratovým vybavením, které odpovídá evropským normám CE EN. Za použité vybavení odpovídá každý závodník sám a před každým použitím je povinen provést jeho kontrolu. (kompletní via ferratový set (sedák, prsák, tlumič pádu, smyčka), přilba, rukavice, čelovka a náhradní baterie). Závodníkem se rozumí osoba, která vstoupí na ferratu nebo se zdržuje v prostorách nástupu, trasy či výstupu. Místo nástupu a výstupu bude pořadatelem ohraničeno výstražnou páskou.
 6. Pořadatel si vyhrazuje právo nepustit závodníka na ferratu, okamžitě ukončit jeho účast v závodě pokud:
  a) Bude pod vlivem alkoholu a jiné omamné nebo návykové látky.
  b) Jeho odpovídající jištění nebude plně funkční viz bod 5) těchto podmínek.
  c) Nebude dodržovat standardní pravidla Fair-play a slušného chování.
  d) Dojde k úmyslnému poškození ferrat, v případě takového poškození bude město Děčín, které je vlastníkem tohoto místa, vymáhat náhradu nákladů vynaložených na opravu. Pořadatel předá veškeré zjištěné informace o škodě městu Děčín.
  e) Nebude dodržovat bezpečný pohyb na ferratě (viz bod 7).
 7. Bezpečný pohyb na ferratě se řídí těmito pravidly:
  7.1  Ferrata je zajištěná lezecká cesta.
  7.2  Používejte vždy obě karabiny, v místě přechodu na další úsek lana za kotvou musíte být vždy jištěni alespoň jednou karabinou.
  7.3  Celou dobu na ferratě bude závodník zacvaknut karabinami zámky proti sobě.
  7.4  Je zakázáno lano opustit dříve než u jeho konce a vstupovat na kraj nebo do skalní stěny bez zajištění a přelézt z cesty na cestu.
  7.5  Zákaz vstupu na revizní lávky na skalní stěně. Lávky nejsou součástí závodu.
  7.6  K jištění na mostě používejte obě vodící lana současně. Jištění probíhá současně jednou karabinou ferratového setu na levém laně a druhou karabinou ferratového setu na pravém laně.
  7.7  Ferrata je jednosměrná, určená pro pohyb vzhůru. Na cestu zpět dolu je možné využít turistických stezek.
  7.8  Jednotlivé cesty (trasy) jsou číselně označeny a u každé trasy je uvedena obtížnost. Nejlehčí trasy jsou značeny „A“ až po nejtěžší značené „E“. Na informační tabuli rovněž najdete běžnou délku výstupu, jak v metrech, tak i v hodinách.
  7.9  Odstup mezi jednotlivými lezci musí být minimálně 5 metrů. Zároveň musí být mezi dvěma lezci vždy alespoň jedno volné pole.
  7.10  Při nedodržení zásad bezpečného pohybu na ferratě návštěvník odpovídá za škody způsobené třetím osobám.
  7.11  Nezajištěné osoby se dopouštějí obecného ohrožení ostatních osob.
 8. Závodník tímto bere na vědomí, že vstup na ferratu je zakázaný za deště, sněhu, bouřky, vichřice a podobně. Pořadatel si proto vyhrazuje právo na tyto nepředvídatelné situace reagovat a závod přerušit, uzavřít na nezbytně nutnou dobu nebo ho úplně zrušit. Pokud k takové situaci dojde a pořadatel bude nucen přerušit, uzavřít nebo zrušit závod,který již začal, se startovné nevrací.
 9. Závodník vstupuje na ferratu jen s povinným a povoleným vybavením určeným k pohybu v závodě. Je zakázáno vstoupit do prostoru určeném k závodu – „Via Ferrata Pastýřská stěna“ s předměty, které by mohly ostatní závodníky a účastníky závodu ohrozit na jejich zdraví nebo životě. Je třeba dbát zajištění svých věcí v kapsách, tak aby vám nemohli vypadnout (mobilní telefony, fotoaparát, MP3 přehrávač, mince, apod.).
 10. Každý závodník při vstupu a pohybu na ferratě kontroluje stav pevně instalovaných prvků (ocelová lana, oka, kotvy, atd.). Při zjištění závady je povinen ihned vyrozumět pořadatele akce a bezpečně opustit ferratu.
 11. Závodník je povinen dodržovat pořádek na ferratách, v případě potřeby vyhazuje své odpadky a jiné nepotřebné věci na místech určených pořadatelem.
 12. Závodník je dostatečně zkušený pro pohyb na ferratě, přečetl si všechny výše zmíněné body (hl. body 5, 6, 7, 8, 9 a 10) a je schopný celkový závod zdolat a překonat.
 13. Pořadatel akce nezodpovídá za zranění a škody způsobené rizikovými faktory charakteristickými pro pohyb na ferratách.
 14. Závodník je tak vzhledem k shora uvedeným skutečnostem srozuměn se skutečností, že v rámci jeho účasti může dojít k nebezpečí vážného zranění či tělesného poškození resp. k dalším jiným vážným zdravotním následkům v podobě podvrtnutí či vykloubení končetin, přetržením vazů, zlomeninám, či jakémukoliv dalšímu fyzickému vyčerpání nebo poškození těla a potencionálnímu trvalému ochrnutí. Závodník by měl tak v rámci těchto okolností předem zvážit svoji vlastní fyzickou a psychickou zdatnost, neboť účast závodníkovi, který není nikterak sportovně zdatný se tímto ze strany pořadatele nedoporučuje.
 15. Všichni závodníci jsou tak dále povinni dodržovat veškeré organizační a technické zabezpečení pořadatele, dbát pokynů a instrukcí pořadatele, dodržovat osobní disciplínu a dodržovat tak zásady obecné sportovní morálky a bezpečnosti za účelem předcházení rizik vedoucích k poranění či ohrožení zdraví a života jak vlastního, tak ostatních soutěžících. V případě porušení jakýchkoliv podmínek specifikovaných tímto prohlášením může být následně soutěžící ze závodu diskvalifikován bez nároku jakýchkoliv náhrad a satisfakcí.
 16. Závodník tímto tak plně svým právním jednáním souhlasí a přejímá riziko, které může vzniknout jeho účastí v závodě a to především v podobě vzniku vážné újmy na zdraví, která může vzniknout mimo jiné u jednotlivých ferratových tras, které se mohou za určitých a nepředvídatelných okolností uvolnit, povolit, následkem čehož může dojít právě ke vzniku vážné zdravotní újmy a těchto všech případných rizik si je soutěžící plně vědom. Tyto tak přebírá jako vlastní a s těmito riziky tak svým níže uvedeným podpisem plně souhlasí. Závodník souhlasí se všemi riziky tratě, známými či neznámými, i kdyby tyto nastaly nahodile bez předvídatelné situace.
 17. Závodník prohlašuje, že v rámci předcházení jakékoliv újmy v případě, že v rámci své účasti zjistí jakékoliv neobvyklé či určité riziko závodu, že osobně vynaloží veškeré možné úsilí na to, aby soutěž mohla probíhat nerušeně dále a upozorní tak organizátora akce na jakékoliv zjištěné nedostatky a nebezpečí.
 18. Závodník se tímto ustanovením v rámci své účasti na shora specifikovaném závodu výslovně vzdává jakýchkoliv nároků na náhradu škody nemajetkové újmy či jiných akcesorických nároků vzniklých v rámci jeho účasti na shora specifikovaném závodu HOTROCK VIA FERRATA CHALLENGE, stejně tak náhrady ušlého zisku.
 19. Závodník dále dává svůj výslovný souhlas s první pomocí, jejíž účast bude pořadatelem zabezpečena v den konání závodu, jakož i s případným lékařským ošetřením závodníka pokud dojde ke zranění nebo poranění osoby účastnící se závodu a následný lékařský zákrok nesnese v daném okamžiku jakéhokoliv odkladu.
 20. Závodník bere na vědomí, že pořadatel neručí za odložené věci.
 21. Soutěžící dále výslovně souhlasí s tím, že pořadatel závodu je dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen ,,autorský zákon,,) oprávněn případně vytvořené obrazové či zvukově audiovizuální a obdobné záznamy v rámci závodu následně užít dle ustanovení § 12, § 13 rozmnožovat, § 14 rozšiřovat, § 15 pronajímat, § 16 půjčovat, § 17 vystavovat a dále dle ustanovení § 18 – § 20 sdělovat veřejnosti zejména prostřednictvím internetové sítě a v tištěných reklamních nabídkách či jiných tiskovinách, to vše dle zákonné dikce autorského zákona. Organizátor/pořadatel závodu je pak na základě tohoto ustanovení oprávněn takto vytvořené záznamy užívat pro své komerční, obchodní a marketingové účely a realizace svého podnikatelského záměru. Účastník se podpisem této smlouvy výslovně vzdává veškerých majetkových nároků týkajících se takto vytvořených obrazových, zvukově audiovizuálních a obdobných záznamů, a to především nároků na jakékoliv finanční vyrovnání či případné kompenzace vyplývajících z takto pořízených záznamů vzniklých na předmětném závodu. Všechny osobní údaje, obrazové, zvukově audiovizuální a obdobné záznamy v rámci předmětného závodu mohou být dále zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi organizátora/pořadatele jako správcem nebo zpracovatelem, se kterým uzavře příslušnou (licenční) smlouvu, stejně jako pro další komerční účely jako zasílání obchodních sdělení pro propagační a jiné marketingové a obchodní účely. Soutěžící tímto vyjadřuje výslovný souhlas s těmito ustanoveními a uděluje pořadateli závodu výhradní, přenosný, sublicencovaný, bezplatný, celosvětový souhlas k pořizování a následnému dalšímu využívání audiovizuálních, zvukových, obrazových a podobných záznamů ze závodu, na kterých je zachycena osoba soutěžícího či jeho podobizna nebo jakékoliv jiné vyobrazení. Soutěžící není oprávněn v souvislosti se závodem požadovat a organizátor není nikterak povinen účastníkovi nahrazovat jakoukoliv náhradu nákladů či škod, které by mohly v důsledku průběhu závodu či poskytování shora citovaných obrazových, zvukově audiovizuálních a obdobných záznamů soutěžícímu vzniknout. Účastenství na závodu je tak zcela bez nárokové na jakékoliv finanční či jiné kompenzace.
 22. Závodník tímto uděluje dobrovolně, svobodně, vážně a bez jakéhokoliv nátlaku pořadateli ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu ve kterém je poskytl organizátorovi akce, a to pro evidenční, obchodní a marketingové účely v rámci podnikatelské činnosti organizátora/pořadatele. Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělen na dobu neurčitou. Tento souhlas může soutěžící kdykoliv písemně odvolat. Soutěžící má právo na kontrolu svých osobních údajů a na jejich opravu, pokud budou chybné. Soutěžící má dále vůči organizátorovi/pořadateli právo vyzvat ho k podání vysvětlení a k okamžitému odstranění závadného stavu v případě, že zjistí, že je s jeho osobními údaji nakládáno v rozporu se zákonem, zmocněním podle tohoto souhlasu či způsobem, který se dotýká, či by se mohl dotýkat, jeho osobnostních práv nebo jeho oprávněných zájmů. V případě oprávněnosti takového požadavku je organizátor/pořadatel povinen pochybení odstranit a uvést stav do souladu s požadavky soutěžícího. Pokud by organizátor/pořadatel oprávněné výzvě nevyhověl, je soutěžící oprávněn obrátit se svým požadavkem na kompetentní orgán.
 23. Závodník výslovně souhlasí s tím, aby organizátor/pořadatel závodu nebo jím pověřená třetí osoba marketingově v souvislosti s tímto závodem využili ve prospěch organizátora/pořadatele osobní údaje soutěžícího. Soutěžící zejména výslovně souhlasí s tím, aby bylo využito formou zveřejnění jeho jméno příjmení, označení jeho facebookového profilu, místo bydliště a by byly využity veškeré obrazové, zvukově audiovizuální a obdobné záznamy ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dává tak tímto zcela bezvýjimečně souhlas takto vytvořené záznamy užít bez dalších nároků pro výhradní komerční a marketingové účely organizátora/pořadatele závodu.
 24. Pořadatel závodu je oprávněn kdykoliv během trvání závodu pravidla závodu jednostranně měnit nebo tento zcela zrušit. Je však povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu sdělit závodníkovi. Pořadatel závodu je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování podmínek průběhu tohoto závodu, stejně jako i dodržování pravidel pro účast v závodu a pro případ, že shledá porušení, učinit potřebné účinné kroky vedoucí k následné nápravě. Z účasti na závodu je oprávněn pořadatel vyřadit závodníka, který nesplnil jakoukoliv podmínku účasti v závodu dle této smlouvy, a to i pokud toto nesplnění podmínek účasti vyjde najevo až dodatečně v průběhu závodu. Pořadatel závodu si těmito podmínkami vyhrazuje právo z akce kdykoliv vyřadit soutěžícího, který se bude v rámci závodu vyjadřovat vulgárně, agresivně, v rozporu s dobrými mravy, nebo bude jakkoliv napadat dobré obchodní jméno pořadatele závodu, jeho obchodních partnerů, nebo jinak narušovat hladký a nerušený průběh závodu. Pořadatel závodu neodpovídá za jakékoliv technické obtíže či závady vzniklé či projevující se v souvislosti s průběhem závodu. Závodník se tohoto tak účastní zcela na své vlastní nebezpečí a riziko nekonání se či zrušení závodu bere na vědomí.
 25. Pořadatel závodu je oprávněn předmětné soutěžní podmínky až do okamžiku dne konání závodu kdykoliv měnit, doplňovat či jakkoliv jinak upravovat a specifikovat.
 26. Závodník dále bere plně na vědomí, že jeho fyzická účast na závodu je podmíněna plným odsouhlasením těchto soutěžních podmínek, které je soutěžící povinen vlastnoručně podepsat a tyto následně v den konání závodu podepsané předložit organizátorovi závodu nebo jím pověřené osobě zajišťující administrativní úkony závodu.

 

 

V ………………………..  Dne ………………………..  Podpis: ………………………..
(vlastnoruční podpis závodníka)

 

V případě nedoložení tohoto dokladu bere závodník na vědomí, že nebude pořadatelem připuštěn k závodu.